Informacja o przetwarzaniu danych osobowych KANDYDATÓW DO PRACY
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuje podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy o pracę. Dane osobowe osób, które nie zostały wybrane, nie są przechowywane lecz są usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji i przesłaniu informacji o jej zakończeniu.
Państwa dane osobowe, których nie mają Państwo obowiązku podawania, przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO oraz art. 9(2)(a) RODO), przy czym może być ona wyrażona poprzez zwykłe przesłanie nam tych danych osobowych. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłają wiadomość na adresy wskazane punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie Państwa nie działa wstecz i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Państwa którego dokonaliśmy przed wycofaniu zgody. Do czasu, gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przed zakończeniem rekrutacji bądź po zakończeniu rekrutacji, gdy nie zostali Państwo wybrani na stanowisko, o które się ubiegali.
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko w przyszłości (przyszła rekrutacja albo gdy rekrutacja nie była ogłaszana, jednak przesłali nam Państwo swoje CV). Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO i art. 9(2)(a) RODO wyrażona poprzez zamieszczenie proponowanej przez nas deklaracji (oświadczenia zgody) w Państwa CV bądź zaznaczenia okienka wyboru (o ile zostanie zamieszczone przy ogłoszeniu o pracę) Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłanie wiadomości na adresy wskazane w punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Do czasu, gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie mogą się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz mogą Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
  • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • gdy zauwają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe mogą Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
  • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy). Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym biorącym udział w rekrutacji (portal pracuj.pl oraz spółce Prokon Regenerative Energien eG) oraz podmiotom, które przygotowują stosowną dokumentację pracowniczą (spółka Kuros Tax Advisors Accountants sp. z o.o. sp.k.).

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych w celu uczestniczenia w rekrutacji jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podają Państwo danych osobowych (wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy) nie będą Państwo mogli uczestniczyć w rekrutacji.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

z powrotem