Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – MONITORING

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zbieramy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego:

Teren objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony, w szczególności poprzez umieszczenie stosownych informacji oraz znaków graficznych.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie wykorzystywanym przez PROKON do prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności poprzez monitoring wizyjny, gdzie uzasadnionym interesem jest:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres

5. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo usunięcia danych osobowych
  • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
  • • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
  • Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
  • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

6. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, agencje ochrony mienia bądź podmioty wykonujące podobne usługi).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą (gromadzonych przez urządzenia monitoringu) jest dobrowolne – znajdując się w zasięgu tych urządzeń mają Państwo świadomość, że Państwa dane są w ten sposób gromadzone.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

Znajdujesz się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest PROKON NEW ENERGY POLAND sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON”).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie wykorzystywanym przez PROKON do prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności poprzez monitoring wizyjny, gdzie uzasadnionym interesem jest:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników i innych osób znajdujących się na terenie należącym bądź kontrolowanym przez PROKON;
  • ochrona mienia PROKON;

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych wejdź na stronę internetową: www.prokon-pl.net, albo skontaktuj się z Administratorem: rodo@prokon.net.

z powrotem