Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PRACOWNIKÓW

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1-5 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuję podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie w celu wykonywania umowy o pracę. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych pracowników.

5. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych
  • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo usunięcia danych osobowych
  • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
  • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

6. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy), w tym w szczególności zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-płacowe.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo danych osobowych (wskazanych w art. 221 § 1-5 Kodeksu pracy) nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, albo następnie prawidłowo jej wykonywać (przez co np. nie będziecie mogli Państwo skorzystać z przysługujących świadczeń pracowniczych).

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

z powrotem