Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przedstawicieli/pracowników Klientów/Kontrahentów

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres miejsca pracy, adres do korespondencji (służbowej), adres poczty -email (służbowej), numer telefonu (służbowego);:

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy:

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

6. PAŃSTWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
  • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
  • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
  • Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
  • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, (gdy umowa jest zawarta z kontrahentem); wynika to stąd, że dla ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, może być konieczna informacja o osobie, z którą PROKON bezpośrednio kontaktowała się w sprawie wykonania umowy.

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, bądź ich udostępnienie przez klienta/kontrahent są niezbędne do wykonywania umowy, której strona jest PROKON.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

z powrotem