Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (osób fizycznych):

Kontrahentów, Klientów oraz Właścicieli Nieruchomości

1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): rodo@prokon.net
 • za pośrednictwem poczty: PROKON, ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 • imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, siedziba, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa banku i numer rachunku bankowego, przedmiot transakcji, data transakcji, informacje dotyczące wykonywani umowy
 • oraz inne dane osobowe, o ile jest to związane z zawartą z Państwem umową

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • wykonywania umowy zawartej z Państwem (osobą fizyczną), bądź na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6(1)(b) RODO)
 • rozliczenia z Państwem (art. 6(1)(c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego); dane będą przechowywane przez okres 5 lat (zgodnie ze stosownymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego)
 • dochodzenia roszczeń z łączących nas z Państwem umowy (art. 6(1)(f).

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie mogą się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe mogą Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
 • Gdy znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
 • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy, podmioty świadczące usługi księgowe, banki, urzędy skarbowe).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, która nas z Państwem łączy.

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie tych danych osobowych oznacza, że taka umowa nie mogłaby być zawarta, ani wykonana.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych KANDYDATÓW DO PRACY

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): rodo@prokon.net
 • za pośrednictwem poczty: PROKON, ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
 • oraz inne dane osobowe (np. wizerunek utrwalony na fotografii, informacja o niepełnosprawności), o ile zostały przez Państwa podane. Nie mają Państwo takiego obowiązku, jednak przesłanie nam takich danych oznacza, że wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla celów rekrutacji.

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być nam przekazywane przez innych administratorów (np. portal pracuj.pl, jeżeli utworzyliście Państwo tam swoje konto z opcją udostępniania swojego profilu pracodawcom).
 • Może się także zdarzyć, że Państwa dane udostępni nam nasz obecny pracownik polecając w ten sposób konkretną osobę.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

CELPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuje podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy o pracę. Dane osobowe osób, które nie zostały wybrane, nie są przechowywane lecz są usuwane niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji i przesłaniu informacji o jej zakończeniu.
Państwa dane osobowe, których nie mają Państwo obowiązku podawania, przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko i w celu podjęcia decyzji w sprawie Państwa kandydatury i ewentualnego zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO oraz art. 9(2)(a) RODO), przy czym może być ona wyrażona poprzez zwykłe przesłanie nam tych danych osobowych. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłają wiadomość na adresy wskazane punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie Państwa nie działa wstecz i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Państwa którego dokonaliśmy przed wycofaniu zgody. Do czasu, gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przed zakończeniem rekrutacji bądź po zakończeniu rekrutacji, gdy nie zostali Państwo wybrani na stanowisko, o które się ubiegali.
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) przetwarzamy także w celu oceny kwalifikacji na określone stanowisko w przyszłości (przyszła rekrutacja albo gdy rekrutacja nie była ogłaszana, jednak przesłali nam Państwo swoje CV). Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6(1)(a) RODO i art. 9(2)(a) RODO wyrażona poprzez zamieszczenie proponowanej przez nas deklaracji (oświadczenia zgody) w Państwa CV bądź zaznaczenia okienka wyboru (o ile zostanie zamieszczone przy ogłoszeniu o pracę) Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać w każdy sposób, w tym wysyłanie wiadomości na adresy wskazane w punkcie 2 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Do czasu, gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie mogą się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz mogą Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauwają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe mogą Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy). Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym biorącym udział w rekrutacji (portal pracuj.pl oraz spółce Prokon Regenerative Energien eG) oraz podmiotom, które przygotowują stosowną dokumentację pracowniczą (spółka Kuros Tax Advisors Accountants sp. z o.o. sp.k.).

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Państwa danych osobowych w celu uczestniczenia w rekrutacji jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podają Państwo danych osobowych (wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy) nie będą Państwo mogli uczestniczyć w rekrutacji.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – MONITORING

1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): rodo@prokon.net
 • za pośrednictwem poczty: PROKON, ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zbieramy za pomocą systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego:

 • na terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu magazynu serwisowego w Bełchatowie;
 • w otoczeniu turbin wiatrowych.

Teren objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony, w szczególności poprzez umieszczenie stosownych informacji oraz znaków graficznych.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie wykorzystywanym przez PROKON do prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności poprzez monitoring wizyjny, gdzie uzasadnionym interesem jest:

 • • zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników i innych osób znajdujących się na terenie magazynu serwisowego w Bełchatowie oraz w otoczeniu turbin wiatrowych;
 • • ochrona mienia należącego bądź znajdującego się pod nadzorem PROKON;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres

5. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
 • Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
 • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

6. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, agencje ochrony mienia bądź podmioty wykonujące podobne usługi).

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą (gromadzonych przez urządzenia monitoringu) jest dobrowolne – znajdując się w zasięgu tych urządzeń mają Państwo świadomość, że Państwa dane są w ten sposób gromadzone.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

monitorowany.jpg

Znajdujesz się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest PROKON NEW ENERGY POLAND sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON”).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie wykorzystywanym przez PROKON do prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności poprzez monitoring wizyjny, gdzie uzasadnionym interesem jest:

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników i innych osób znajdujących się na terenie należącym bądź kontrolowanym przez PROKON;
 • ochrona mienia PROKON;

Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych wejdź na stronę internetową: www.prokon-pl.net, albo skontaktuj się z Administratorem: rodo@prokon.net.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PRACOWNIKÓW

1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): rodo@prokon.net
 • za pośrednictwem poczty: PROKON, ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

4. CELE, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

CELPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA
Państwa dane osobowe (wymienione w art. 221 § 1-5 Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO w zakresie w jakim kształtuję podstawę dla przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie w celu wykonywania umowy o pracę. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa determinującymi okres przechowywania danych osobowych pracowników.

5. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie Państwa dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

6. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy), w tym w szczególności zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-płacowe.

7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo danych osobowych (wskazanych w art. 221 § 1-5 Kodeksu pracy) nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, albo następnie prawidłowo jej wykonywać (przez co np. nie będziecie mogli Państwo skorzystać z przysługujących świadczeń pracowniczych).

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli/pracowników Klientów/Kontrahentów

1. ADMINISTRATOR Administratorem Państwa danych osobowych jest PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291410 (dalej jako „PROKON” albo „Administrator”). PROKON jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. DANE KONTAKTOWE W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • w drodze poczty elektronicznej (e-mail): rodo@prokon.net
 • za pośrednictwem poczty: PROKON, ul. Budowlanych 64D, 80-298 Gdańsk (z dopiskiem: „Dane osobowe”)
 • osobiście w siedzibie Administratora.

3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres miejsca pracy, adres do korespondencji (służbowej), adres poczty -email (służbowej), numer telefonu (służbowego);:

4. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy:

 • bezpośrednio od Państwa (np. w czasie pierwszego kontaktu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z klientem/kontrahentem, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę zatrudnienia);
 • od klienta/kontrahenta, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

5. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania umowy zawartej z klientem/kontrahentem, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia;
 • w takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes PROKON (np. 6(1)(f) RODO), który polega na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem/kontrahentem i wykonaniu zawartej umowy.

6. PAŃSTWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych w każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.
Prawo sprostowania danych osobowych gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Prawo usunięcia danych osobowych
 • gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu
 • Gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie 5 powyżej.
 • Podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputowego, oprogramowania, kurierzy).

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, (gdy umowa jest zawarta z kontrahentem); wynika to stąd, że dla ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, może być konieczna informacja o osobie, z którą PROKON bezpośrednio kontaktowała się w sprawie wykonania umowy.

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, bądź ich udostępnienie przez klienta/kontrahent są niezbędne do wykonywania umowy, której strona jest PROKON.

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały.